Co to jest odwrócona hipoteka?

Odwrócony kredyt hipoteczny reguluje ustawa z dnia 23 października 2014 roku o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa ta określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczenia zobowiązań wynikających z tej umowy. Umowa o odwróconą hipotekę zawierana jest między kredytobiorcą a bankiem.

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo użytkowania wieczystego. Zawiera on umowę z bankiem. Kredytobiorcą może być także osoba fizyczna, która jest współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.

Wierzytelność banku wynikająca z umowy odwróconego kredytu hipotecznego może być zabezpieczona przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu albo prawie użytkowania wieczystego, a także poprzez ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo prawa użytkowania wieczystego.

Innymi słowy bank udziela kredytobiorcy pożyczki i wypłaca mu określoną sumę pieniędzy w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na bank albo ustanowienie hipoteki na rzecz banku. Wypłata tych środków następuje jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego i najdłużej do dnia śmierci kredytobiorcy. Co do zasady, kredytobiorca może dowolnie dysponować wypłaconymi środkami oraz mieszkać w nieruchomości, natomiast po jego śmierci bank nabywa własność nieruchomości.

Kwota przeznaczona dla kredytobiorcy jest ustalana w oparciu o wartość rynkową nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo prawa użytkowania wieczystego.
Umowa o odwrócony kredyt hipoteczny zawierana jest w formie pisemnej. Bank, przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dokonuje oceny stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomości lub lokalu, a kredytobiorca jest obowiązany do przedstawienia, na żądanie banku, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania tej oceny. istotne, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego w każdym czasie, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − czternaście =